Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Gazellerin Özellikleri
 • Gazel Örnekleri
 • Bağlantılı Yazılar

  09 | Gazel

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Gazel Nedir ? Gazelin kelime anlamı ahu, ceylan ve kuru yapraktır. Güzellikten, aşktan, onun yüzünden çekilen acılardan, şaraptan, eğlenceden söz eden Divan Edebiyatı nazım şeklidir. Türk Divan Edebiyatı'nda; çok yaygın olarak kullanılan bir nazım şeklidir. Hemen hemen aruz'un her kalıbıyla yazılır. Birinci beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin birinci mısraları serbest, ikinci mısraları birinci beyit ile kafiyelidir. Kafiye düzenini şematik olarak belirtmek gerekirse aa / ba / ca / da / ea / fa şeklinde ifade etmek mümkündür. Gazellerde beyitler arasında mana birliği olabileceği gibi, her beyit ayrı bir konuyu işlemiş de olabilir.

  Gazellerin Özellikleri


  1 - Gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir.
  2 - Önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir.
  3 - Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir.
  4 - Gazelin ilk beyti "matla", son beyti ise "makta" adını alır.
  5 - Matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). Sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur.
  6 - Birden fazla mussarra beytin bulunduğu gazel "zü'l-metali", her beyti musarra olan gazel ise "müselsel" gazel adıyla bilinir.
  7 - İlk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (ilk beyitten güzel olması gerekir).
  8 - Son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (son beyitten güzel olmalı gerekir).
  9 - Gazelin en güzel beyti ise "beytü'l-gazel" ya da "şah beyit" adıyla anılır. Bunun yeri ya da sırası önemli değildir.
  10 - Bazı gazellerin matlasını oluşturan dizelerden birinci ya da ikincisinin matlasının ikinci dizesi olarak yenilenmesine "redd'i-matla" denir.
  11 - Şair mahlasını (şairin takma adı, ya da tanındığı ad) maktada ya da "hüsn-i" maktada söyler. bu durumda beyit ikinci bir adla "mahlas beyti" ya da "mahlashane" olarak anılır.
  12 - Şairin mahlasını tevriyeli kullanmasına "hüsn-i tahallüs" de dize ortalarında uyak bulunan gazele musammat, sonu getirilmemiş ya da beyit sayısı 5’in altında bulunan gazellere de "natamam" gazel denir.
  13 - Başka şairlerin birkaç dize ekleyerek bend biçimine dönüştürdüğü gazellere "tahmis", "terbi" adı verilir.
  14 - Bütün beyitlerinde aynı düşüncenin ele alındığı gazeller "yekahenk gazel" denir.
  15 - Her beyti öncekinden ustalıklı biçimde söylenmiş gazeller de "yekavaz gazel" olarak adlandırılır.
  16 - Gazeller konularına göre de çeşitli isimlerle tanımlanır. Aşka ilişkin acı, mutluluk gibi içli duyguların dile getirildiği gazeller "aşıkane", içki, yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konularda yazılanlara "rindane" denir. Aşıkane gazellere en iyi örnek fuzûlî’nin gazelleri, rindane gazellere en iyi örnek ise bâkî’nin gazelleridir.
  17 - Kadınları ve ten zevklerini konu edinen gazeller ise, örneğin nedîm’in gazelleri, "şuhane"denir.
  18 - Öğretici nitelikli gazellere, örneğin nâbî’nin gazelleri, "hakimane gazel" denir.
  19 - Gazeller eskiden bestelenerek okunurdu. Özelikle bestelenmek için yazılmış gazeller de vardır.
  20 - Gazelleri makamla okuyan kişilere "gazelhan", gazel yazan usta şairlere ise "gazelsera" adı verilir.
  21 - Gazel, türk müziğinde ise şiirin bir hanende tarafından doğaçtan seslendirilmesidir. Sesle taksim olarak da bilinir.
  22- İlk beyit kendi arasında kafiyelidir. Gazelin kafiye düzeni (örgüsü) şöyledir; aa, ba, ca, da, ea, fa
  23- Gazelin ilk beytine matla(doğuş yeri) denir.
  24- Gazelin son beytine makta (bitiş, kesiliş yeri) denir.
  25- Şairin isminin geçtiği beyte taç beyit denir.
  26- Gazelin en güzel beytine beytü’l-gazel denir. Bu beyte Şah beyit de denir.
  27- Gazelde genelde anlam bütünlüğü aranmaz, anlam beyitte tamamlanır.
  28- Bir gazelin bütününde aynı konu işleniyorsa, böyle gazellere yek-ahenk gazel denir.
  29- Bütün bir şiirin aynı söyleyiş güzelliğine sahip olduğu gazellere yek-âvâz gazel denir.
  30- Divan edebiyatı şairleri bütün maharetlerini gazelde ortaya koyarlar. Büyük şair olmanın en büyük ölçütü gazellerdir.
  31- Gazelde konu aşk, şarap, güzellik ve aşkın ıstırabıdır.
  32- Bazı gazellerin matladan sonra gelen beyitlerinde mısralar ortalarından bölünebilir. Bu durumda gazele iç kafiye hakimdir. Böyle gazellere musammat gazel denir.
  33- Aruz vezniyle yazılır.
  34- Fuzûlî, Bâkî, Nedim, Şeyh Galip, Taşlıcalı Yahya Bey vb. gazelin önemli isimleridir.
  35- Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. ama genelde bu sayı 5, 7, 9 beyittir.

  Gazel Örnekleri


  Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

  Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
  Niçin kılmaz manâ derman menî bîmâr sanmaz mı

  Gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

  Şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
  Uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

  Gül’î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
  Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

  Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
  Bana ta’n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı
  Fuzuli


  Gazel
  Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhât olur
  Ne cân bedende gâm-ı firkatûnle rahat olur
  ( Vücudumda sensiz ne can ve sağlık umudu olur. Ne de can bedenimde ayrılığın gamıyla rahat yüzü görür.)
  Ne çâre var ki firâkunla eglenem bir dem
  Ne tâli’üm meded eyler visâle fırsat olur
  ( Ne senin ayrılığın yüzünden bir an oturup kalmanın çaresi var ne de talihim yardım eder de sana kavuşma fırsatı bulabilirim.)
  Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem o şeb ölürüm
  Ne gün ki kâmetüni görmesem kıyâmet olur
  (Hangi gece bulunduğun yerlere yüzümü sürmesem o gece ölürüm. Hangi günde selvi boyunu görmesem benim için kıyamet olur.)
  Dil ise gitdi kesülmez hevâ-yı aşkundan
  Nasîhat eyledüğümce beter melâmet olur
  (Gönül ise elden giden aşkının arzusundan bir türlü vazgeçmiyor, ben nasihat ettikçe o daha beter rezil oluyor.)
  Belâ budur ki alışdı belâlarunla gönül
  Gamun da gelse bâ’is-i meserret olur
  ( Asıl belâ şu ki gönül belâlarınla alıştı.Şimdi gönüle gamın da gelse sevinç sebebi oluyor.)
  Nedür bu tâli’ ile derdi Nef’î-i zârun
  Ne şûhı sevse mülâyim dedükçe âfet olur
  ( Bu talihsiz ve zavallı Nef’î’nin çektiği dertler nedir? Hangi güzeli sevse ona yumuşak huylu ve uysal dedikçe bir afet kesiliyor.)


  Gazel
  Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
  Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım

  Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi
  Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım

  Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin
  Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım

  Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât
  Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım

  Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î
  Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım

  AÇIKLAMA
  Yabancıya bakmadığından ben nazlı sanırdım
  Ama çok alakalıymış aşığa ben az sanırdım

  Gülümsenle cihana beni rezil eyledin
  Oysa ben seni en yakın arkadaşım sanırdım

  Yüzünün aynadaki yansımsını görmesem
  Güzellikde seni ay gibi seçkin sanırdım

  Yapıcı olduğunu bilmezdim böyle harap olmuş
  Sarhoşları seni ev yıkıcı sanırdım

  Sihir yaptığı yeni senden işittim
  Nef'i yoksa sözünü hep icaz* sanardım

  *Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlı söz söylemek. Benzerini yapmada herkesi acze düşürmek. Güzel söz söylemekte insanların muktedir olmadıkları derece.
  alıntıdır.İhtiyacı olanlara yardımcı olabilmişimdir umarım.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  16 | Zamir Zamir